ANBI

RSIN: 862712531

Samenstelling van het onbezoldigd bestuur:
Loek Buijs, voorzitter
Henk ten Hulscher, secretaris / penningmeester
Roelina Bolding, algemeen lid
Lonne van der Veer, algemeen lid

Organisatie:
Lotte Dunselman, artistiek leider
Corry Diertens, zakelijk leider

Statutaire doelstelling:
Aanvullen van de culturele keten in Drenthe met een Drents theaterproductiehuis dat jaarlijks een professionele theatervoorstelling maakt die landelijk in de theaters wordt uitgerold.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Drents productiehuis Mevrouw Ogterop is het productiehuis van Schouwburg Ogterop dat in 2021 werd opgericht. Het Meppelse theater besloot te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om professionele voorstellingen te gaan produceren, met Meppel als standplaats. Het zouden producties moeten worden die bij het profiel van Ogterop passen, dat wil zeggen, toneelmatige en eigenzinnige producties, met een maatschappelijke relevantie die een bijdrage leveren aan het podiumbestel van Drenthe. Het makers- en productieteam moet ervaren zijn en garant staan voor kwaliteit. Lotte Dunselman werd gevraagd om artistiek invulling te geven aan deze nieuwe Drentse productieplek. Haar plan draagt uit waar Mevrouw Ogterop voor staat: aansprekend theater over actuele thema’s, plaatselijk geproduceerd met medewerkers die deels geworteld zijn in Drenthe, maar met een landelijke uitstraling.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren vraagt de stichting per productie landelijk en regionaal subsidies en fondsen aan, gebaseerd op de begroting van kosten en baten van de voorliggende productie. Ook ontvangt de stichting inkomsten uit verkoop van voorstelling aan theaters in Nederland.  De subsidies en fondsen worden na afloop van de productie naar de eisen van de betreffende subsidient verantwoord.

Beloningsbeleid
Stichting Drents Productiehuis Mevrouw Ogterop volgt voor het beloningsbeleid de CAO Toneel en Dans. Medewerkers ontvangen een salaris en vergoedingen conform de bepalingen zoals deze gemaakt zijn binnen de CAO. Opdrachtnemers ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun geleverde werkzaamheden die is gebaseerd op de CAO en op de Fair Practice Code die geldend is voor de kunstensector.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.